Startsida Forum Webbutik Manualer Sol Vind Vatten El & elekronik Värme Kalkylatorer Projekt Övrigt Länkar Om 24 volt Kontakta oss
Svenska English
El & elektronik
Dubbla elsystem
Ohms lagKalkylator
Kabelarea & förlusterKalkylator
Generatorer
Y- och D-kopplingKalkylator
Statorlindningar
Regulatorer
Solcellsregulatorer
Shuntregulatorerer
Djupurladdningsskydd
Vad är MPPT & PWM?
Omformare till 230V
DC/DC-omvandlare
Färgkod motstånd

Sök på 24volt.eu
 


Besökare/Visitors
online:
1

Y- och D-, samt seriell och parallellkoppling av generatorer

Lindningarna i växelströmsgeneratorer kan antingen kopplas i serie, eller parallellt. Har generatorn mer än en fas väljer man också mellan Y-, eller D-koppling (kallas även stjärn- och deltakoppling). Genom att antingen koppla lindningarna i serie, parallellt, eller både i serie och parallellt kan man ändra generatorns resistans och därmed också dess ström och effekt.

Skillnaden mellan Y- och D-kopplade trefasgeneratorer, är att man vid Y-koppling höjer generatorns spänning med kvadratroten ur 3, vilket ger 1,732 gånger högre spänning. En femfasgenerator ger en spänningshöjning motsvarande kvadratroten ur fem, o.s.v.
Den D-kopplade generatorn ger istället en strömförstärkning motsvarande kvadratroten ur tre för en trefasgenerator, o.s.v.

Y seriekopplad
Y-kopplad trefasgenerator med lindningarna kopplade i serie
Om alla spolar (lindningar) har resistansen 1 Ω ger det 1 + 1 + 1 = 3 Ω för varje fas. Vid Y-koppling ger det en total resistans på 2 x 3 Ω; = 6 Ω.


Y parallell
Y-kopplad trefasgenerator med lindningarna kopplade parallellt
Med samma resistans för spolarna som i exemplet ovan ger den parallella kopplingen lägre resistans.
Den totala resistansen för parallellkopplade motstånd räknas ut på följande sätt:

1/Rtot = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3+...+Rn

För vår generator med resistansen 1 Ω för varje spole blir den totala resistansen:

1/Rtot = 1/1 + 1/1 +1/1
1/Rtot = 3
Rtot = 1/3 = 0,333 Ω

Eftersom generatorn är Y-kopplad blir generatorns totala resistans dubbelt så stor, alltså 0,67 Ω.


Obs! Använd punkt vid decimaltal, ej komma.
R1: Ω
R2: Ω
R3: Ω
Resultat:
Rtot = Ω


Y serie och parallell
Y-kopplad trefasgenerator med lindningarna kopplade både parallellt och i serie
Den här typen av koppling ger en resistans som hamnar mellan de två första exemplen. Räkna först ut resistansen för de två parallellkopplade spolarna och eftersom de har samma värde, 1 Ω, blir resistansen hälften så stor när de parallellkopplas, alltså 0,5 Ω. Plussa sedan på den tredje spolens resistans (1 Ω) så blir resistansen 1,5 Ω. Generatorns totala resistans blir dubbelt så stor eftersom den är Y-kopplad = 1,5 x 2 = 3 Ω.


deltakoppling
D-kopplad trefasgenerator med lindningarna kopplade i serie
Så här ser Delta-, eller D-kopplingen ut. Resistansen inom varje lindning, beroende på om man väljer att koppla den i serie, parallellt, eller i serie och parallellt, blir densamma som vid Y-koppling. Skillnaden i resistans är det D-kopplingen i sig som gör, så den totala resistansen för en D-kopplad generator blir bara 1/3 av resistansen hos en Y-kopplad generator.

I det här exemplet är resistansen över varje fas 1 + 1 + 1 = 3 Ω
Hos en Y-kopplad generator skulle det innebära en total resistans på 2 x 3 = 6 Ω, men hos den D-kopplade generatorn blir resistansen 1/3, alltså 2 Ω.